We are pleased to inform you that members of our reception and medical staffs speak Spanish, Mandarin and Vietnamese. If one of those is your language preference or you are more comfortable discussing medical topics in one of those languages please feel free to ask that one of our Spanish, Vietnamese or Mandarin speakers be available to help during your next appointment

Tenemos el placer de informarle que nuestros recepcionistas y empleadas medicas hablan Español Y Vietnamita. Si unos do esos es su lenguaje preferido ó­­­ se siente mas agusto discutiendo de temas medical, dejenos saber que languaje para que el traductor este disponible para ayudarle en su proxima visita.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo chúng tôi có nhân viên tiếp khách và nhân viên y tế nói, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Nếu một trong những ngôn ngữ này là sự lựa chọn của quý khách, hoặc nếu quý khách cảm thấy thoải mái hơn khi thảo luận những vấn để y tến bằng ngôn ngữ của mình, thì hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ lấy hẹn cho quý khách với nhân viên sử dụng ngôn ngữ mà quý khách chọn lựa.

各位貴客,本院的接待處和醫生他們有人會說國語、西班牙語、台語及越語,如各位喜歡用以上四種語言中其中一種來構通,請與我們聯繫,當你們下一次回診時我們就安排各位的需要,方便你們的構通及了解。謝謝。