We are pleased to inform you that members of our reception and medical staffs speak Spanish, Taiwanese and Vietnamese. If one of those is your language preference or you are more comfortable discussing medical topics in one of those languages please feel free to ask that one of our Spanish or Vietnamese speakers be available to help during your next appointment.

Tenemos el placer de informarle que nuestros recepcionistas y empleadas medicas hablan Español Y Vietnamita. Si unos do esos es su lenguaje preferido ó­­­ se siente mas agusto discutiendo de temas medical, dejenos saber que languaje para que el traductor este disponible para ayudarle en su proxima visita.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo chúng tôi có nhân viên tiếp khách và nhân viên y tế nói, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Nếu một trong những ngôn ngữ này là sự lựa chọn của quý khách, hoặc nếu quý khách cảm thấy thoải mái hơn khi thảo luận những vấn để y tến bằng ngôn ngữ của mình, thì hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ lấy hẹn cho quý khách với nhân viên sử dụng ngôn ngữ mà quý khách chọn lựa.